NC Jagt er medlem af Danmarks Rejsegarantifond nr. 2845 og Danske Jagtrejse Arrangører.
NC Jagt er ejet af selskabet Limpopo Travel A/S, som har til huse ved Svendborg. NC Jagt formidler jagtrejser til destinationer i Tyskland for grupper op til 45 personer.

1)   Rejseaftalens overordnede indhold:
NC Jagts ydelse består af levering af hotel, aftalt forplejning og adgang til jagt i et nærmere bestemt revir i nærmere bestemt omfang.

2)  Garantier og ansvar:
NC Jagts ydelse omfatter ikke afbestillingsforsikring eller eventuelle nødvendige forsikringer til jagtudøvelse i udlandet.
Der stilles ingen garantier for jagtdeltagernes ambitioner for jagten og alene det vildt, der udpeges af jagtlederen/skovbrugsrepræsentanten må beskydes.
Der afkræves strafgebyr for beskydning af dyr, der ikke er frigivet.
Overtrædelse af lovmæssig bestemmelse eller manglende overholdelse af jagtlederens anvisninger medfører annullering af de aftalte ydelser, ligesom den enkelte jagtdeltager hæfter for de skader, som jagtdeltageren måtte forårsage ved forsætlig eller uagtsomt forhold.
For skader som forvoldes af forstvæsenet, dennes ansatte eller stedfortræder, hæfter forstvæsenet alene i tilfælde af forsætlig eller grov uagtsom skade, hvilket tillige er gældende for jagttypiske personskader.

3)  Force Majeure:
Såfremt jagtrejsen eller jagten ikke kan gennemføres helt eller delvis på grund af force majeure, hæfter formidleren ikke for de manglende ydelser i det tidsrum, hvor hindringen foreligger.
Som force majeure betragtes hindringer som følge af krig, ekstreme vejrbetingelser, naturkatastrofer, ekstraordinære fredninger eller epizootiske sygdomme (f.eks. mund og klovsyge) andre sygdomme i vildtbestanden eller andre begivenheder som af sikkerhedsårsager umuliggør gennemførelsen af de aftalte ydelser. De anførte eksempler er ikke udtømmende.

4)  Jagtdeltagerens pligter:
Jagtdeltagerne forestår for egen regning befordring i jagtreviret og til og fra hotel.
Jagtdeltagerne indestår for, at de er egnede og mobile til at udøve praktisk jagt.
Jagtdeltagerne indestår endvidere for at være i besiddelse af gyldigt jagttegn, pas m.v. egnede og lovlige våben og ammunition samt øvrigt krævede dokumenter, som jagtdeltageren på forlangende er forpligtet til at forevise for NC Jagt/jagtlederen.

5)  Rejseaftalens indgåelse:
Tilmelding til rejsen skal ske skriftligt eller pr. mail. Aftalen er bindende for begge parter 10 dage efter NC Jagts afsendelse pr. mail af accept af tilmeldingen. Dette sker i form af faktura med pris for deltagelsen.
Jagtdeltageren  informeres senere om mødested, tidspunkt m.v.

6)  Betaling:
Senest 8 dage efter modtagelsen af faktura betales 1. rate, der udgør halvdelen af rejsens pris. Restbetaling skal finde sted senest 60 dage inden rejsens påbegyndelse. Der fremsendes ikke påmindelse herom.
NC Jagt kontonummer
Regnr.: 3409
Kontonr.: 11957528

NC JAGT-rejsers partnere kræver et depositum ved booking, det vil derfor ikke være muligt at tilbagebetale det indbetalte depositum ved en evt. afbestilling af rejsen. Se under overdragelse af rejsen.

Dette gælder ikke i tilfælde af at der er mindre end 21 dage før afrejse indtræder krig, naturkatastrofer eller lignende situationer i det land, hvor rejsen skulle have fundet sted. I disse tilfælde vil hele det indbetalte beløb blive tilbagebetalt.

Drejer det sig om afbestilling i forbindelse med sygdom eller lignende, er det en situation, kunden kan forsikre sig mod. Derfor tegn altid en afbestillingsforsikring.
Hvis den aftalte udbetaling eller restbeløbet ikke er betalt indenfor de anførte frister, forbeholder NC Jagt sig at annullere rejseaftalen og lade det indbetalte beløb indgå til dækning af gebyr og omkostninger for annullering af aftalen.
Såfremt der ikke senest 4 uger før afrejse er opnået et tilstrækkeligt antal tilmeldinger, er NC Jagt berettiget til at aflyse jagtrejsen mod at refundere alle indbetalinger vedrørende jagtrejsen.

7)  Annullering/erstatningsperson:
Jagtdeltageren kan til enhver tid aflyse rejsen. Annulleringen af en rejse skal meddeles skriftligt og aflysningstidspunktet regnes fra det tidspunkt, hvor annulleringen er NC Jagt i hænde. Vi opkræver dog altid et annulleringsgebyr på DKK 1.000,-. Såfremt annulleringen finder sted senere end 90 dage før afrejse, udgør annullerings omkostningerne 30 % af den samlede pris for rejsen. Fra 60 dage før afrejse udgør omkostningerne 100 % af rejsens samlede pris.

Overdragelse af rejsen:
Såfremt kunden ønsker at overdrage den købte rejse til en anden, er dette muligt mod et ændringsgebyr på 1.000,-kr. Ændringen er dog betinget af, at der er mulighed for at ombooke jagtområde etc. Dette kræver dog, at NC JAGT-rejser er informeret, og at det sker mindst 30 dage før afrejse, så nødvendige ændringer kan klares. Både køber og den person, der overtager rejsen, hæfter nu for evt. restbeløb og ekstra omkostninger forbundet med overdragelsen.

Alle vore jagtarrangementer omhandler jagt i naturen. Vi kan derfor ikke give garanti for en bestemt afskydning eller give refusion for ikke nedlagt vildt. Jægeren skal altid acceptere de regler, der gives af Försteren. Vi har, som jagtgæster, ingen indflydelse på jagtens afvikling, antallet af deltagere eller resultat. Det er skovdistriktets administration, der alene forvalter jagtafviklingen.

COVID-19 (Coronavirus)

Corona-virus er omfattet af pakkerejseloven på lige fod med andre naturkatastrofer, epidemier m.m. Pakkerejseloven sikrer, at du som forbruger ikke lider tab, når du har købt en pakkerejse, hvis den er grundet ovenstående bliver ændret eller aflyst.
Med andre ord betyder dette, at har du købt en pakkerejse til et land, hvortil rejsen ikke længere kan gennemføres, så er du som forbruger berettiget til at få refunderet hele rejsens pris eller det indbetalte beløb. Der vil dog ikke være mulighed for at få refunderet eventuelle egne omkostninger så som togbilletter, indkøb af medicin, mistede feriedage mm.

Kan rejsen gennemføres med enkelte afvigelser, som ikke betegnes som væsentlige afvigelser, så vil der blive aftalt en kompensation for den del af pakkerejsen, som eventuelt er berørt.

Ønsker du som rejsende at hæve dit køb af rejsen, så kan dette ske, hvis forholdene på rejsedestinationen medfører, at en væsentlig del af pakkerejsen ikke kan gennemføres i overensstemmelse med rejseprogrammet. Er dette ikke gældende, kan du selvfølgelig aflyse rejsen med udgangspunkt i de almindelige gældende afbestillingsregler for din pakkerejse.

Når man taler om at fraråde i forbindelse med en virus som Corona, er der tale om forsigtighedsprincippet, da tingene kan ændre sig meget hurtigt, ofte dag for dag. En evt. aflysning vil derfor også normalt ske relativt tæt på afrejsedatoen.

Vi holder os hele tiden opdateret og følger udviklingen nøje, så vi kan give vores kunder den bedste vejledning. Man kan som kunde derfor fortsat trygt planlægge sine fremtidige rejseaktiviteter.

Jagterne generelt

For at deltage i en jagt i Tyskland kræver et tysk jagttegn. De fleste steder kræves tillige et skydebevis og nogle stede et veterinærkursusbevis. (Kundige Person) Se foroven under JAGTTEGN. Her kan du udskrive de forskellige formularer. Nogle jagtdistrikter vil have informationerne tilsendt op til 6 uger før jagten afholdes, andre steder er det tilstrækkeligt at medbringe dokumenterne. Spørg os.

Skovene drives hovedsageligt af kommunale og statslige organisationer, kaldet “Försterei”. Lederen benævnes “Förster”. Der drives jagt efter reglen om, at der i hver skovpart normalt kun arrangeres 1 trykjagt om året. På grund af den store stigning i vildssvinebestanden, arrangeres der dog nogle steder 2 jagter på reviret, typisk én i november og så igen i januar. Man oplever ofte, at der i januar er flere grise i skoven. Ud over trykjagterne er der mulighed for bukkejagt fra den 16. april og for brunstjagt i juli/august. Her er der mulighed for også at nedlægge både svin og kronhjorte. Da det er jagt i naturen, kan vi selvfølgelig ikke garantere skudchancer. Mange faktorer spiller ind om det lige er den enkelte jæger, der er heldig og dygtig på dagen.

Nogle jægere kan få 6-8 stk., andre intet. Men sådan er JAGT!
Ved efterårets trykjagter deltager ca. 10-35 danske jægere, som regel sammen med jægere af andre nationaliteter. Der er altid en dansk repræsentant fra NC JAGT med. Vi mødes sædvanligvis aftenen før jagten på overnatningsstedet, hvor overnatning med morgenmad er indregnet i prisen. Her gennemgår vi de sidste informationer om jagten, og de, der har lyst, spiser sammen (for egen regning) og lærer hinanden at kende. Der er spiritusforbud både før og under jagterne. Ledelsen har ret til, uden refusion, at bortvise deltagere der er spirituspåvirkede. 

Af og til er der ved jagtafslutningen en jagtfiskal, der uddeler bøder på 5-20 € til jægere og jagthjælpere der har optrådt ”uheldigt”, har siddet uden synlig vest m.v.. Dette skal dog opfattes som mest en spøg, men jagtfiskalens dom er inappellabel, og hvis du protestere, så bliver bøden blot højere. Medbring € kontanter, gerne i små sedler.

Halvautomatisk gevær/Lyddæmper/Trofæregler

Det er forbudt at anvende og medbringe halvautomatisk gevær. Lyddæmper er forbudt i Tyskland hvis ikke man har en TYSK TILLADELSE!

Ved afskydning af trofæbærende vildt kan skovledelsen bestemme, at trofæet skal udstilles på skovens trofæskue. Transport af trofæet er for jægerens regning.

Det forbudt at bruge blyholdige kugler på vore jagter

Guide med på NCJAGT

Der er altid en guide med fra NCJAGT på alle vore trykjagter
Bukkejagterne er som regel på egen hånd i små grupper. Jægerne sørger altid selv for transport derned.
Bestiller du jagten mere end 3 måneder forud, kan du efter aftale betale i 2 rater:  1. rate udgør halvdelen af rejsens pris og betales 8 dage efter bestilling.  2. rate betales 2 måneder før afrejse.

Rejsegaranti & sygesikring

Husk altid at medbringe det blå sygesikringskort.

Det er altid en god ide at have en rejseforsikring i tilfælde af sygdom m.v.
På rejser solgt fra 1. april 2019 opkræves der DKK 39,- i EU Ansvarsforsikring
NC Jagt er medlem af Danmarks Rejsegarantifond nr. 2845 og medlem af Danmarks Jagtrejse Arrangører.

Med forbehold for afbud, tekst- og oversættelsesfejl, kursudsving samt uforudsete pålagte ekstraudgifter, momsændringer m.v., ændringer og evt. aflysninger.